Menu
Spolek Gallica
Gallica
rozšířené vyhledávání

sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice
association des enseignants universitaires de français en République tchèque

info

Asociace Gallica je nevýdělečná organizace sdružující vysokoškolské vyučující francouzštiny působící na českých univerzitách, ať už v oblasti jazykovědy, literatury, didaktiky či překladatelství.

Asociace byla založena v roce 2000 a reprezentuje všech 11 vysokoškolských center, jež v současné době školí budoucí vyučující francouzštiny na základních a středních školách a univerzitách, a dále překladatele, tlumočníky a budoucí vědce.

info

Gallica est une association à but non lucratif regroupant les enseignants de français qui travaillent dans les universités tchèques dans le domaine de la linguistique, littérature, didactique ou de la traductologie

Fondée en 2000, l'Association représente les 11 centres universitaires qui forment actuellement les futurs enseignants de français, ainsi que les traducteurs, les interprètes et les futurs chercheurs.

 

Stanovy

Gallica, zapsaný spolek

Stanovy

I. všeobecná ustanovení

Spolek sdružuje vysokoškolské učitele francouzského jazyka a literatury, kteří jsou stávajícími či emeritními zaměstnanci kateder francouzského jazyka a literatury nebo stávajícími či emeritními zaměstnanci sekcí francouzského jazyka a literatury romanistických ústavů či kateder českých univerzit. Gallica, zapsaný spolek, si klade za cíl koordinovat aktivity kateder a sekcí francouzského jazyka a literatury, podporovat odbornou a pedagogickou činnost, zprostředkovávat odborné kontakty s podobnými sdruženími v tuzemsku i zahraničí, propagovat francouzský jazyk a literaturu a jejich výuku na školách.

 

II. název a sídlo

Název: Gallica, zapsaný spolek, ve zkratce Gallica, z.s.

Sídlo: Laštůvkova 731/21, 635 00 Brno

Adresa: Petr Kyloušek, Laštůvkova 731/21, 635 00 Brno 

 

Spojení

e-mail: kylousek@phil.muni.cz 

číslo účtu: 2025176319/0800 (při placení členských poplatků prosím uveďte do poznámky PŘÍJMENÍ, jméno, univerzitu a rok(y), jež platíte)

 

III. cíle činnosti spolku

Základním posláním je koordinace a podpora aktivit kateder francouzského jazyka a literatury a sekcí francouzského jazyka a literatury romanistických ústavů či kateder českých univerzit. Za tím účelem bude Gallica, z.s.:

1. Organizovat setkání členů k pravidelné koordinaci aktivit na jednotlivých vysokoškolských pracovištích.

2. Pořádat sympozia, semináře.

3. Podporovat vysokoškolské vzdělávání v oblasti francouzského jazyka a literatury.

4. Podporovat odbornou publikační činnost v oblasti francouzského jazyka a literatury a jejich výuky.

5. Vytvářet informační bázi na podporu odborných a pedagogických aktivit.

6. Navazovat spolupráci s podobně zaměřenými sdruženími v ČR i v zahraničí a zastupovat v tomto ohledu své členy.

7. Hájit odborné a pedagogické zájmy svých členů.

 

IV. členství

1. Gallica, z.s. rozeznává 2 druhy členství: a) řádné; b) mimořádné.

a) Řádným členem se může stát každý vysokoškolský pedagog - člen či emeritní člen katedry francouzského jazyka a literatury nebo člen či emeritní člen sekce francouzského jazyka a literatury romanistického ústavu či katedry kterékoli z univerzit v ČR.

b) Mimořádným členem se může stát každý vysokoškolsky vzdělaný občan, který se profesně zajímá o koordinaci a podporu výuky francouzského jazyka a literatury na vysokých školách.

2. Členství je dobrovolné.

3. Člen může být i členem jiných odborných sdružení, spolků a společností.

4. Členství vzniká přijetím přihlášky výborem spolku Gallica, z.s., a zaplacením členského příspěvku.

5. Členství v Gallica, z.s.. zaniká:

a) na základě písemné žádosti doručené výboru spolku Gallica, z.s.

b) vyloučením člena pro neplnění povinností vyplývajících ze stanov spolku či porušování dobrých mravů v činnostech souvisejících se spolkem. V tomto případě rozhoduje o zániku členství výbor spolku.

c) úmrtím člena.

6. Spolek vede seznam členů, který je zveřejněn on-line. Seznam vede tajemník spolku, a tudíž provádí zápisy nových členů i výmazy v případě zániku členství.

 

V. Práva a povinnosti členů

1. Práva:

a) zúčastnit se všech akcí pořádaných spolkem Gallica, z.s., dle stanovených podmínek

b) volit a být volen do orgánů spolku Gallica, z.s. - platí pouze pro řádné členy

c) podílet se svými názory a připomínkami na obsahu činnosti spolku Gallica, z.s.

2. Povinnosti:

a) dbát na dobré jméno spolku Gallica, z.s., a profese vysokoškolského pedagoga..

b) platit pravidelně a v příslušném účetním období členské příspěvky - platí pouze pro řádné členy. Výši členského příspěvku určuje valná hromada.

 

VI. Orgány Gallica, zapsaného spolku

1. Valná hromada

2. Výbor spolku Gallica, z.s.

3. Kontrolní komise

ad 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku Gallica, z.s. Tvoří ji řádní členové. Je usnášeníschopná, jestliže se v určeném čase sejde nadpoloviční většina řádných členů. Valná hromada volí výbor spolku Gallica, z.s., a schvaluje roční uzávěrku hospodaření a volí kontrolní komisi. Valná hromada schvaluje stanovy a všechny změny stanov.

Výbor svolává valnou hromadu nejméně 1x za 2 roky. Valná hromada se sejde vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny členské základny. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor.

ad 2) Výbor je volen na valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, a to na období dvou let. Výbor tvoří pět řádných členů spolku Gallica, z.s. Schází se podle potřeby a projednává veškeré záležitosti spolku Gallica, z.s., které nejsou vyhrazeny valné hromadě, a rozhoduje o nich. Výbor spolku volí ze svého středu předsedu a sekretáře spolku. Předseda spolku je statutárním orgánem.

ad 3) Kontrolní komise je volena na valné hromadě, a to na období dvou let. Jejím hlavním úkolem je kontrola výsledků hospodaření a dodržování stanov. Členové komise nemohou být členy výboru.

 

VII. Zánik spolku Gallica, z.s.

O zániku spolku Gallica, z.s., rozhoduje valná hromada, a to dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. Rozhodne-li valná hromada o zániku, jmenuje výbor spolku likvidátora, který provede likvidaci spolku v souladu s obecně závaznými přepisy.
Spolek dále zaniká pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

 

VIII. Hospodaření

1. Spolek Galica, z.s., je nezávislá právnická osoba, která získává prostředky na svou činnost z finančních příspěvků a darů jiných fyzických či právnických osob.

2. Hospodaření spolku vede sekretář spolku v souladu s obecně závaznými předpisy. Povinností sekretáře je pravidelně informovat výbor o stavu hospodaření.

3. Hospodaření je alespoň jednou ročně předkládáno kontrolní komisi ke kontrole.

4. Kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolku k projednání.

5. Se sekretářem spolku uzavírá předseda spolku dohodu o hmotné zodpovědnosti.

O všech nabytých finančních prostředcích je vedena přesná evidence a výsledky hospodaření jsou předkládány ke schválení valné hromadě. Výsledky hospodaření jsou schvalovány i kontrolní komisí.